Klachten

Naast een behandelovereenkomst, maakt Nicolette Roest in principe met haar cliënt afspraken over de te volgen behandelwijze. Zij doet uiteraard haar uiterste best om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat een verschil van mening ontstaat over beslissingen die genomen worden of over de manier waarop Nicolette Roest met u omgaat. U heeft dan de mogelijkheden om een klacht in te dienen.

Wkkgz

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) vereist dat elke zelfstandig werkende zorgverlener (individueel of via een beroepsorganisatie) de cliënt een laagdrempelige klachtbehandeling aanbiedt door middel van een onafhankelijk werkende klachtenfunctionaris of klachtenbemiddelaar. Daarnaast dient de zorgverlener aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie.
Alle therapeuten die aangesloten zijn bij VVET hebben een overeenkomst met Quasir, een expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen in Zorg en Welzijn en met Stichting Zorggeschil. Quasir zorgt voor een onafhankelijk werkende klachtenfunctionaris en Stichting Zorggeschil draagt zorg voor de geschilleninstantie Zorggeschil.
Als er tijdens een behandeling iets is gebeurd of er wordt iets gezegd waar u het niet mee eens bent, dient u dit altijd eerst te bespreken met Nicolette Roest.

Quasir

Als praten niet (meer) lukt, kunt u een klacht indienen. Hiervoor kunt u zich richten tot Quasir.
Een klacht kunt u indienen bij Coördinator Mw L. de Boon van Quasir per:
– post: Postbus 1021, 7940 KA Meppel
– e-mail: bemiddeling@quasir.nl
– tel.nr.: 06-48445538
De klachtenprocedure is kosteloos.

Geschilleninstantie Zorggeschil

Indien ondanks bemiddeling door de klachtenfunctionaris geen oplossing is bereikt tussen klager en therapeut, dan zal de klachtenfunctionaris klager wijzen op de mogelijkheid om het geschil, na verdere afhandeling door therapeut, voor te leggen aan de Geschilleninstantie Zorggeschil.
Een geschil kan worden ingediend bij Stichting Zorggeschil per:
– post: De Meenthe 6, 8471 ZP Wolvega
– e-mail: info@zorggeschil.nl
– tel.nr.: 0561-618711

Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)

Indien het een klacht betreft omtrent laakbaar of ethisch handelen van een therapeut is het mogelijk dit tevens aanhangig te maken bij de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Bij het tuchtcollege kunt u alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen (beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen.

Cliëntenorganisatie

VVET heeft geen eigen onafhankelijke cliëntenorganisatie, maar maken bij een geschil gebruik van de cliëntenvereniging Zorgklant Nederland. Cliënten van Nicolette Roest kunnen hier lid van worden. Zie www.zorgklantnederland.nl voor de procedure.

Meer informatie

Op de website www.landelijkmeldpuntzorg.nl kunt u een stappenplan vinden om te kijken hoe en waar u het best een klacht kunt indienen.
Indien u meer informatie wenst over de klachtenprocedure van VVET, dan verwijzen we u naar de Klachtenregeling VVET 2017. U kunt deze regeling terugvinden op de website www.vvet.nl of u kunt deze opvragen bij het secretariaat van VVET.

Pin It on Pinterest

Share This